AQUAGASOL

Charakterystyka techniczna produktu

AQUAGASOL

Dodatek (solubilizujący) do LPG, zwiększający rozpuszczalność wody w paliwie; zapobiega i trwale usuwa zmętnienie paliwa wywołane obecnością wody.

 • AQUAGASOL - Pakowanie, przechowywanie i transport

  Produkt podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID, ADR, IMDG, ICAO/IATA.

  Prawidłowa nazwa przewozowa: MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, TRUJĄCY, I.N.O.

  Numer rozpoznawczy materiału: 1992

  Klasa / Kod klasyfikacyjny: 3 / FT1

  Grupa pakowania: 2

  Numer rozpoznawczy zagrożenia: 336

  Oznakowanie:


  nalepka 3

  nalepka 6.1
  Klasyfikacja produktu:

  Produkt zaklasyfikowany jako: wysoce łatwopalny, toksyczny.

  Oznakowanie opakowań:

  Znaki ostrzegawcze:


  (T) PRODUKT TOKSYCZNY

  (F) PRODUKT WYSOCE ŁATWOPALNY

  Składnik na opakowaniu: METANOL

  Zwroty S:
  • Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.
  • Przechowywać z dala od źródeł zapłonu - Nie palić tytoniu.
  • Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
  • W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
  • Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
  Zwroty R:
  • Produkt wysoce łatwopalny.
  • Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
  • Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
  • Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
  Opakowania:
  • paletopojemnik IBC 1000L - UN 3H1 /Y1,84/.../...*/


Zobacz także:

 • AQUAGASOL - Przeznaczenie

  Dodatek (solubilizujący) do LPG, zwiększający rozpuszczalność wody w paliwie; zapobiega i trwale usuwa zmętnienie paliwa wywołane obecnością wody.

  Czytaj więcej

 • AQUAGASOL - Wpływ AQUAGASOL-u na LPG

  Działanie AQUAGASOL-u polega na solubilizacji cząsteczek wody rozpuszczonych lub zdyspergowanych w paliwie. Aktywna część preparatu wiąże fizycznie wodę z utworzeniem adduktu, doskonale rozpuszczalnego w węglowodorach, nawet w bardzo ujemnych temperaturach. Siła wiązania wody przez AQUAGASOL wzrasta w miarę obniżania temperatury paliwa i dzięki temu zawodnione paliwo nie mętnieje.

  Czytaj więcej

 • AQUAGASOL - Właściwości fizykochemiczne

  AQUAGASOL jest płynem o barwie jasno-brązowej, mieszającym się z LPG.

  Czytaj więcej

 • AQUAGASOL - Zasady stosowania

  Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji AQUAGASOL-u, a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu, zaleca się stosowanie preparatu podczas przeładunków LPG.

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 193101 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe