CORIMSOL

Charakterystyka techniczna produktu

CORIMSOL

Pakiet uszlachetniający do skroplonych gazów węglowodorowych (LPG).

 • CORIMSOL - Pakowanie, przechowywanie i transport

  Produkt podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID, ADR, IMDG, ICAO/IATA.

  Prawidłowa nazwa przewozowa: MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, TRUJĄCY, I.N.O.

  Numer rozpoznawczy materiału: 1992

  Klasa / Kod klasyfikacyjny: 3 / FT1

  Grupa pakowania: 2

  Numer rozpoznawczy zagrożenia: 336

  Oznakowanie:


  nalepka 3

  nalepka 6.1
  Klasyfikacja produktu:

  Produkt zaklasyfikowany jako: wysoce łatwopalny, toksyczny, niebezpieczny dla środowiska.

  Oznakowanie opakowań:

  Znaki ostrzegawcze:


  (T) PRODUKT TOKSYCZNY

  (F) PRODUKT WYSOCE ŁATWOPALNY

  (N) PRODUKT NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA

  Składnik na opakowaniu: METANOL

  Zwroty S:
  • Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.
  • Przechowywać z dala od źródeł zapłonu - Nie palić tytoniu.
  • Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
  • W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
  • Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
  Zwroty R:
  • Produkt wysoce łatwopalny.
  • Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
  • Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
  • Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
  • Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
  Opakowania:
  • paletopojemnik IBC 1000L - UN 3H1 /Y1,84/.../...*/


Zobacz także:

 • CORIMSOL - Przeznaczenie

  Pakiet uszlachetniający do skroplonych gazów węglowodorowych (LPG).

  Czytaj więcej

 • CORIMSOL - Wpływ CORIMSOL-u na LPGe

  Działanie antykorozyjne, Działanie smarnościowe, Działanie myjące

  Czytaj więcej

 • CORIMSOL - Właściwości fizykochemiczne

  CORIMSOL jest płynem o barwie jasno-brązowej, mieszającym się z LPG.

  Czytaj więcej

 • CORIMSOL - Zasady stosowania

  Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji CORIMSOL-u, a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu, zaleca się stosowanie pakietu podczas przeładunków LPG.

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 194873 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe