TCA-LZ800R

Charakterystyka techniczna produktu

TCA-LZ800R

Pakiet solubilizująco-emulgujący do olejów smarowych mineralnych.

 • TCA-LZ800R - Właściwości fizykochemiczne


  * - TCA-LZ800 nie zawiera: FAME lub innych mono alkilowych estrów kwasów tłuszczowych (FAMAE), tłuszczów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, olejów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
  ** - numer normy bez określenia roku jej wydania oznacza najnowsze wydanie normy, natomiast w przypadku norm wycofanych ostatnie ich wydanie.

  Postać: ciecz
  Barwa: bezbarwny do żółta
  Zapach: ostry, charakterystyczny dla węglowodorów aromatycznych
  Wartość pH: nie oznaczono
  Temperatura płynięcia: <-15 oC
  Temperatura wrzenia: ok. 140oC (początek)
  Temperatura wrzenia: ok. 290oC (koniec)
  Temperatura zapłonu: nie mniej niż 40oC
  Temperatura samozapłonu: nie oznaczono
  Szybkość parowania: 0,16(n-octan butylu=1)
  Granice wybuchowości w powietrzu: górna 7,0%V/V; dolna 0,7%V/V
  Właściwości wybuchowe: pary produktu mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową
  Właściwości utleniające: nie wykazuje
  Prężność par (20°C): < 1 kPA
  Gęstość (15°C): 1,10 – 1,13 g/cm3
  Gęstość par względem powietrza: >1,0 w 101 kPa
  Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: nie oznaczono
  Lepkość (40°C): < 55 mm2/s
  Rozpuszczalność: rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych
  Rozpuszczalność w wodzie: tworzy emulsje
  Współczynnik rozszerzalności termicznej: 0,00095

Zobacz także:

 • TCA-LZ800R - Przeznaczenie

  Pakiet solubilizująco-emulgujący do olejów smarowych mineralnych

  Czytaj więcej

 • TCA-LZ800R - Wpływ produktu na oleje smarowe mineralne

  Działanie TCA-LZ800R pakietu solubilizująco-emulgującego do olejów smarowych mineralnych.

  Czytaj więcej

 • TCA-LZ800R - Właściwości fizykochemiczne

  Ciecz o barwie bezbarnwej.

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 193098 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe