Podstawy prawne | RODOPodstawy prawne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:

Art. 47.1. "Produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji: 1) wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych,…..".

Art. 87.4. "Nie uznaje się za produkcję wyrobów energetycznych dodawania do paliw silnikowych lub paliw opałowych dodatków lub domieszek w ilości stanowiącej nie więcej niż 0,2% objętości wyrobu energetycznego zawierającego te dodatki, z wyłączeniem barwienia i znakowania wyrobów energetycznych, o którym mowa w art. 90 ust. 1."


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Wypełniając obowiązek prawny nałożony na Jednostkę Innowacyjna-Wdrożeniową "PETROL" s.c. Paczuski Maciej Puławski Ryszard z siedzibą w Płocku przy ulicy Targowej 20 (dalej jako JIW PETROL), przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "Rozporządzenie") informujemy, że:
1) Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie JIW PETROL
2) W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z działem personalnym JIW PETROL, nr tel. +48 242626928 lub przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem biuro@petrolsc.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do:

a) realizacji zawartej z JIW PETROL umowy (art. 6 ust 1lit. b) Rozporządzenia);
b) wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
c) dochodzenia należności (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia);
d) realizacji uprawnień reklamacyjnych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia);
e) realizacji ciążących na JIW PETROL obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);
f) prowadzenia działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).
g) prowadzenia działań administracyjnych JIW PETROL, w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnątrz JIW PETROL, (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia);

4) JIW PETROL jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przetwarzane dane w celach wskazanych w p. 3 mogą być udostępniane innym podmiotom tj.

a) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
b) Podmiotom, z którymi JIW PETROL ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi takie jak: IT, kadrowo – płacowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

5) JIW PETROL jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w p.3., przy czym

a) w celu prowadzenia działań wskazanych w p. 3f dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Państwa wyrażonej zgody;
b) w celu prowadzenia działań wskazanych w p. 3g dane przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów JIW PETROL lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6) JIW PETROL jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przysługują Państwu następujące prawa do:

a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia;
b) usunięcia, ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia;
c) przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w p. 3. Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt wskazany w p. 2.
8) Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 194877 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe