CORIMSOL

Charakterystyka techniczna produktu

CORIMSOL

Pakiet uszlachetniający do skroplonych gazów węglowodorowych (LPG).

 • CORIMSOL - Wpływ CORIMSOL-u na LPG
  Działanie antykorozyjne

  Celem zabezpieczenia systemu zasilania silników napędzanych gazem przed działaniem korodującym paliwa, CORIMSOL zawiera specjalne dodatki - inhibitory korozji. Są to organiczne związki azotu o dużej masie cząsteczkowej.

  Azot z cząsteczki jednego z inhibitorów posiada wolną parę elektronów, którą oddaje metalom (akceptorom elektronów). Taka wymiana elektronów prowadzi do silnej chemisorpcji cząsteczki inhibitora na powierzchni metalu. Pojedyncza cząsteczka zajmuje stosunkowo dużą powierzchnię. Cząsteczki chemisorbowane na powierzchni tworzą szczelną monowarstwę (Rysunek 1), która chroni powierzchnię przed dostępem składników paliwa powodujących korozję (merkaptany (R-S-H), siarczki alkilowe (R-S-R)).

  W CORIMSOL-u występuje także inny inhibitor korozji, którego działanie polega na neutralizowaniu agresywnych korozyjnie składników paliwa.

  Dwa opisane powyżej inhibitory wykazują działanie synergiczne (działanie antykorozyjne dwóch inhibitorów jest znacznie bardziej skuteczne niż każdego z nich zastosowanego osobno).  Rysunek 1. Chemisorpcja dodatku na powierzchni metalu

  Działanie smarnościowe

  Układ zasilania silnika z zapłonem iskrowym zarówno w przypadku zasilania benzyną, jak i gazem węglowodorowym powinien być odpowiednio smarowany.

  Węglowodory nasycone, w szczególności małocząsteczkowe - takie, jak składniki LPG - nie wykazują właściwości smarnych.

  Poprawę właściwości smarnych paliw uzyskuje się poprzez wprowadzanie specjalnych dodatków.

  Celem zabezpieczenia systemu zasilania silnika napędzanego gazem przed tarciem i zużyciem, CORIMSOL zawiera dodatek smarnościowy.

  Dodatek smarnościowy obecny w pakiecie tworzy stabilną warstwę smarową (Rysunek 2), chroniącą wzajemnie przemieszczające się elementy metalowe przed tarciem i zużyciem; dzięki temu następuje zmniejszenie strat energii i wydłużenie żywotności tych elementów.

  Działanie dodatku smarnościowego skutkuje zmniejszeniem współczynnika tarcia podczas całego badania (Rysunek 3), dwukrotnym zmniejszeniem średniego współczynnika tarcia (od wartości 0,591 do wartości 0,257) oraz dziesięciokrotną redukcją zużycia (89,3%).  Rysunek 2. Wpływ czasu trwania testu na grubość warstwy smarowej w układzie tribologicznym smarowanym n-heptanem oraz n-heptanem zawierającym Corimsol w proporcji 1:4000  Rysunek 3. Wpływ czasu trwania testu na wartość współczynnika tarcia w układzie tribologicznym smarowanym n-heptanem oraz n-heptanem zawierającym Corimsol w proporcji 1:4000

  Działanie myjące

  W celu zapewnienia właściwego zasilania silnika i pełnego spalania paliwa niezbędne jest utrzymywanie w czystości układu dolotowego.

  Węglowodory nasycone, w szczególności małocząsteczkowe - takie, jak składniki LPG - nie mają zdolności rozpuszczania ani zmywania osadów, gromadzących się na elementach układu zasilania silnika.

  Zgromadzone żywiczne osady w podwyższonej temperaturze tworzą koks i nagar (Rysunek 4). W związku z tym, że silniki benzynowe mogą być naprzemiennie zasilane "gazem płynnym" i benzyną, paliwo typu LPG nie powinno odbiegać parametrami eksploatacyjnymi od benzyny, która jest zawsze wzbogacana pakietami zawierającymi detergenty.  Rysunek 4. Zawór dolotowy silnika benzynowego zasilanego (a) paliwem bazowym oraz (b) paliwem z efektywnym dodatkiem myjącym

  Aby zniwelować brak właściwości myjących LPG, CORIMSOL zawiera dodatek myjący, który systematycznie zmywa osady żywiczne, które ulegają spaleniu w silniku wraz z paliwem. Dzięki temu układ zasilania jest czysty, a dozowanie paliwa, tworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej i jej spalanie odbywa się w sposób optymalny, zgodnie z regulacją silnika. Pełne spalanie oznacza wykorzystanie energii chemicznej paliwa i zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin.Zobacz także:

 • CORIMSOL - Przeznaczenie

  Pakiet uszlachetniający do skroplonych gazów węglowodorowych (LPG).

  Czytaj więcej

 • CORIMSOL - Wpływ CORIMSOL-u na LPGe

  Działanie antykorozyjne, Działanie smarnościowe, Działanie myjące

  Czytaj więcej

 • CORIMSOL - Właściwości fizykochemiczne

  CORIMSOL jest płynem o barwie jasno-brązowej, mieszającym się z LPG.

  Czytaj więcej

 • CORIMSOL - Zasady stosowania

  Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji CORIMSOL-u, a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu, zaleca się stosowanie pakietu podczas przeładunków LPG.

  Czytaj więcej

© Copyright 2002 - 2024 Petrol SC
Jesteś naszym: 193101 wirtualnym gościem.
Projekt i Wykonanie www.Alice-Network.pl grupa www.MixDigital.pl - Profesjonalne rozwiązania reklamowe